Prywatności Fundacji „Heaven For Africa”

 Ochrona prywatności Użytkowników strony naszej Fundacji „Heaven For Africa” jest istotną kwestią. Chcemy zagwarantować Użytkownikom Serwisu www.heavenforafrica.pl jak najwyższe standardy ochrony prywatności. Fundacja „Heaven For Africa”, jako administrator danych pragnie zadbać o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Naszym celem jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej jako „RODO”). I dlatego, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Fundacja informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.heavenforafrica.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, korzystająca z serwisu internetowego www.heavenforafrica.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.heavenforafrica.pl Fundacji „Heaven For Africa” mieszczącej się przy ul. Folwarczna 17D/2, 43-450 Ustroń, NIP 5482731962, REGON 386811044, KRS 0000855775 dalej zwanym jako „Administrator”.

Zgoda użytkownika

Użytkownik korzystając z Serwisu www.heavenforafrica.pl akceptuje gromadzenie i wykorzystanie przez Administratora danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

 

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem do Administratora.

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.

2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator uzyskuje i gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe Użytkownika:

3. Dane Darczyńców:

Dane uczestników programów pomocowych miedzy innymi: „Budowa Studni”, „Warsztaty dla Dorosłych”, „Patronat Adopcyjny”, „Pomoc lokalnym społecznościom” oraz innych zawartych na stronie www.heavenforafrica.pl, którzy składają stosowne deklaracje, i przekazują środki ze swoich kont bankowych.

4. Dane pracowników i wolontariuszy, wspierających naszą działalność.

5. Dane misjonarzy.

6. Dane dzieci objętych Patronatem adopcyjnym i ich opiekunów.

7. Dane członków Fundacji.

8. Dane innych współpracowników.

9. Dane wykonawców usług.

10. Dane osób składających zapytania przez stronę internetową www.heavenforafrica.pl

 

Cele przetwarzania:

 Korzystanie przez Administratora z danych osobowych Użytkownika jest uzależnione od następujących celów:

 •  Realizowania Programów pomocowych „Budowa Studni”, „Warsztaty dla Dorosłych”, „Patronat Adopcyjny”, „Pomoc lokalnym społecznościom” oraz innych zawartych na stronie www.heavenforafrica.pl
 • Powiadomienia o przebiegu i rozliczeniach programów pomocowych, rozliczenie podatkowe, itp.
 • Współpracy z wolontariuszami: zawarcie umowy, ustalenie wieku wolontariusza, korespondencja,
 • Nawiązania stosunku pracy i wypełnienia obowiązków wynikających z prawa pracy i podatkowego,
 • Przystąpienia do Fundacji: deklaracja członkowska, wpisy do KRS, korespondencja,
 • Współpracy z osobami prowadzącymi kampanie promujące działalność Fundacji w instytucjach (Urzędy Miast, szkoły, uczelnie, instytucje i organizacje pozarządowe).
 • Prowadzenia akcji sponsorskich

 

Podstawa przetwarzania:

Dane osobowe przetwarzamy na niżej wymienionych podstawach:

 • w celu zawarcia i realizacji ewentualnej współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako wspierającego Administratora,
 • w celu prowadzenia rozliczeń oraz spełnienia obowiązków prawnych np. związany z rachunkowością (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • w celu wyrażenia zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w celu Umów wolontariackich,
 • w celu deklaracji członkowskich,
 • w prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na informowaniu o realizowanych projektach i akcjach promocyjnych.(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w prawnie uzasadnionym interesie polegającym na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Podanie danych

Wszystkie dane przekazywane są dobrowolne i w zależności od rodzaju danych są konieczne do realizacji programów pomocy, w kontaktach bezpośrednich i listowych (poczta lub e-mail) lub wypełnienia obowiązków prawnych, np.: zawieranie umów, wystawianie zaświadczeń, sporządzanie dokumentów rozliczeniowych PIT.

 

Skutek niepodania danych:

 W zależności od celu i w zależności od zbioru danych w jakim dane są udostępniane, skutkiem może być:

 •  Brak możliwości przystąpienia do programu pomocy.
 • Brak możliwości powierzenia pracy wolontariackiej.
 • Brak możliwości nawiązania stosunku pracy.
 • Brak możliwości przystąpienia do Fundacji.
 • Brak możliwości otrzymania rozliczenia i potwierdzenia przekazanych darowizn.
 • Brak możliwości kontaktu, przekazywania korespondencji.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania tych danych przez Administratora.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia działalności Administratora.

W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

 

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne, technologiczne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, zabezpieczające przed ich utratą lub nieautoryzowanym dostępem, adekwatne do ryzyka ustalonego w trakcie analiz.

 

Uprawnienia osób powierzających dane 

Osobom powierzającym nam swoje dane osobowe przysługują poniższe prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Na okoliczność korzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Jeśli uznacie, że Wasze dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO.

 

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych:

Na okoliczność współpracy z wolontariuszami, członkami Stowarzyszenia i innymi współpracownikami, prowadzenia serwisu internetowego, obsługi księgowej korzystamy z własnego dysku z danymi oraz z usług podmiotów zewnętrznych (chmura), którym mogą być przekazywane Wasze dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych:

 •  dostawca płatności,
 • biuro rachunkowe,
 • hostingodawca (Google, serwer zewnętrzny – chmura)
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

 

Informacje kontaktowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych Fundacji „Heaven For Africa”, biuro@heavenforafrica.pl lub drogą pocztową na adres: Fundacji „Heaven For Africa”, ul. Folwarczna 17D/2, 43-450 Ustroń