STATUT FUNDACJI „Heaven for Africa”

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą “Heaven for Africa”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

NIEDOBA ŁUCJA, FRĄCKIEWICZ MAŁGORZATA oraz LEWANDOWSKA-SUSCHKA ALINA
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Dziechciarz w kancelarii notarialnej w Goleszowie, ul. Cieszyńska 1 w dniu 15 czerwca 2020r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest 43-450 Ustroń ul. Folwarczna 17D/2.

§ 4

Właściwym Ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i Afryki,
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 7

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego realizując swoje cele.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie wszelkich działań umożliwiających mieszkańcom, zarówno dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym, dostęp do szeroko pojętej edukacji szkolnej, dającej możliwość rozwoju i zatrudnienia na lokalnym runku pracy,
 2. Ochrona i promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia,
 3. Pomoc ofiarom i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, pochodzenie, status majątkowy,
 4. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 5. Wspomaganie zrównoważonego rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. Działanie mające na celu umożliwienie dostępu do wody pitnej i wykorzystania jej w gospodarstwach domowych, uprawach i hodowli oraz zmniejszenia skutków wynikających z braku dostępu do wody pitnej,
 7. Wspieranie akcji i inicjatyw kulturowych organizacji, grup i osób podzielających ideały propagowane przez Fundację,
 8. Edukacja społeczeństwa w dziedzinie poszanowania prawa do wolności słowa, wyznania oraz wolności osobistej, kulturowej
  i obywatelskiej oraz wspieranie wszelkich działań mających na celu integrację i rozwój lokalnych społeczności,
 9. Promocja integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Europy i Afryki,
 10. Pomoc materialna i finansowa dla osób oraz organizacji zajmujących się promocją zdrowia i edukacją.

§ 9

Zmiana celów fundacji może nastąpić na podstawie woli fundatorów.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działań oświatowych, edukacyjnych i szkoleniowych w celu wspierania rozwoju szeroko pojętej edukacji i ochrony zdrowia,
 2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,
 3. Działalność promocyjną, edukacyjną i szkoleniową w wymienionych celach działania Fundacji,
 4. Fundowanie stypendiów oraz wspieranie finansowe i rzeczowe działalności osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,
 5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz międzynarodowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 6. Organizowanie i wspieranie imprez promocyjnych i edukacyjnych w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 7. Organizowanie akcji i kampanii społecznych oraz informacyjnych,
 8. Działalność charytatywną i wspieranie organizacji charytatywnych.

Fundacja prowadzi nieodpłatną statutową działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następujących zakresach:

 1. Wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji propagujących cele Fundacji (PKD 58.11.Z);
 2. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków propagujących cele Fundacji (PKD 58.14.Z);
 3. Działalność wydawniczą w zakresie oprogramowania edukacyjnego propagującego cele Fundacji (PKD 58.2);
 4. Produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych propagujących cele Fundacji (PKD 59.11.Z);
 5. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych propagujących cele Fundacji (PKD 59.13.Z);
 6. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych propagujących cele Fundacji (PKD 59.20.Z);
 7. Działalność portali internetowych propagujących cele Fundacji (PKD 63.12.Z);
 8. Działalność związana z promowaniem i organizacją wystaw, konferencji i spotkań propagujących cele Fundacji (PKD 82.30.Z);
 9. Działalność w zakresie pozostałych, pozaszkolnych form edukacji w zakresie celów Fundacji (PKD.85.59.B);
 10. Działalność wspomagająca edukację w zakresie dotyczącym celów Fundacji (PKD 85.60.Z);
 11. Wspieranie działalności związanej z profilaktyką i promocją zdrowia – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
 12. Działalność w zakresie pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 88.99.Z), polegająca w szczególności na pozyskiwaniu funduszy z przeznaczeniem na cele charytatywno-opiekuńcze;
 13. Prowadzenie działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych propagujących cele Fundacji (PKD 90.01.Z);
 14. Prowadzenie działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych propagujących cele Fundacji (PKD 90.02.Z).

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 12

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 13

Fundacja może zatrudniać pracowników wspierających realizację celów statutowych.

§ 14

Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja „Heaven for Africa”.
Fundacja może używać znaku graficznego.

Majątek i dochody Fundacji

§ 15

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4000 (czterech tysięcy złotych).

§ 16

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu, dotacji, subwencji oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowego,
 2. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 3. Dochodów z majątku Fundacji,
 4. Ofiar pieniężnych i materialnych.

§ 17

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków, sponsoringu i zapisów, mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji jeżeli spadkobiorcy lub donatorzy nie postanowili inaczej,
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji,
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy gdy stan czynny majątku przewyższa długi spadkowe.

§ 18

Zarząd fundacji może nie przyjąć darowizny przekazanej przez ofiarodawcę, jeżeli uzna, że pochodzi ona z nielegalnego źródła lub uzna, że przyjęcie jej będzie miało negatywny skutek dla dobrego imienia fundacji. W takim wypadku zarząd ma prawo zwrócić ofiarodawcy przekazana darowiznę.

§ 19

 1. Z majątku Fundacji nie można udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań jej członków, darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Majątku Fundacji nie można przekazywać na rzecz jej członków, darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Majątku Fundacji nie można wykorzystywać na rzecz członków, darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej statutowego celu,
 4. Majątku Fundacji nie można przeznaczać na zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władza Fundacji

§ 20

 1. Władzami fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
  2. Rada Fundacji zwana dalej Radą,
 2. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 21

Władzami Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji.

§ 22

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
 2. W chwili powołania Fundacji Fundatorzy pełnią funkcję Zarządu do czasu powołania jego członków.
 3. Skład pierwszego Zarządu ustanowiony został na czas nieokreślony. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia członków Zarządu powołuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały,
 4. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu,
 5. Zarząd Fundacji decyduje o odwołaniu członka Zarządu.
 6. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa Zarządu,
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
  3. śmierci członka Zarządu.
 8. Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 9. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 10. W chwili powołania Fundacji Łucja Niedoba pełni funkcję Prezesa, a Frąckiewicz Małgorzata Wiceprezesa,

§ 23

Prezes Zarządu:

 1. Opracowuje projekty rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji oraz projekty preliminarzy wydatków Fundacji,
 2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz zarządza jej majątkiem,
 3. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 4. Ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji,
 5. Przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny i zapisy i składa oświadczenia o przyjęciu spadku.

§ 24

Wiceprezes Zarządu:

 1. Posiada wszystkie uprawnienia, kompetencje i obowiązki Prezesa Zarządu.

Sposób Reprezentacji

§ 25

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu,
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie Prezes i Wiceprezes Fundacji,
 3. W poszczególnych oddziałach Fundację mogą reprezentować przedstawiciele lokalni wyznaczani przez Zarząd pisemnym upoważnieniem.

Rada Fundacji

§ 26

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem kontrolnym i nadzorującym, składa się z trzech członków powoływanych przez Fundatorów na czas nieokreślony,
 2. Do powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji uprawnieni są Fundatorzy,
 3. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci,
 4. Członkami Rady nie mogą być osoby wchodzące w skład Zarządu, osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ani też osoby  pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia lub zawarcia umowy cywilnoprawnej o wykonywanie zadań na rzecz Fundacji,
 5. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 27

Do zakresu działania Rady należy:

 1. Nadzorowanie i kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. Dokonywanie rocznych ocen pracy członków Zarządu za kolejne lata kalendarzowe,
 3. Kontrola prawidłowości finansów Fundacji,
 4. Rozpatrywanie oraz zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji i Zarządu w poszczególnych latach,
 5. Inspirowanie oraz zgłaszanie Zarządowi nowych działań w ramach celów statutowych,
 6. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 7. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,Realizując swoje zadania Rada może badać wszystkie dokumenty Fundacji oraz żądać od Zarządu wyjaśnień. Rada może też zlecać audyt i wykonanie czynności przez biegłych rewidentów lub inne podmioty. Zarząd zapewnia środki na pokrycie kosztów takich czynności oraz zawarcie związanych z tym umów.

Zmiana Statutu

§ 28

Decyzje w sprawach zmiany statutu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

Postanowienia Końcowe

§ 29

 1. Fundacja może dla osiągnięcia swoich celów – połączyć się z inna fundacją,
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje zgodnie Zarząd.

§ 30

 1. Fundacja ulega likwidacji jeżeli zostały osiągnięte cele, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji,
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd,
 3. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji przekazany zostanie na rzecz : Fundacji, wskazanej przez Zarząd, prowadzącej działalność charytatywną.

§ 31

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Fundatorzy: